Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 23 de març de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 16 DE MARÇ DE 2021.

(EXP. JGL /2021/10) .

 

  1. DONAR COMPTE ,SI ESCAU, A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE LA SENTÈNCIA 95/2021 DICTADA EN DATA 12 DE MARÇ DE 2021 PEL JUTJAT CONTENCIÓS 1 DE TARRAGONA, ON ES DESESTIMA EL RECURS INTERPOSAT PER TRANSPIEDRA SERVICIOS INTEGRALES BARCELONA SL (EXP. 6345/2019)

 

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. R.V.S PER CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 1650/2021)

 

  1. DENEGAR, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRA AL SENYOR A.Y.M (EXP. 5217/2020)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA CONSTITUÏDA PER L’EMPRESA PLIKUM SL (EXP. 1901/2018)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

 

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: