Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 22 de maig de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila

Ordre del dia:

ALCALDIA

1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE  DATA  15 DE            MAIG  DE 2018 (EXP. 2686/2018)

 

  1. CONCEDIR, SI ESCAU, TRÀMIT D’AUDIÈNCIA I VISTA DE L’EXPEDIENT AL SR. M.C.J. DURANT EL TERMINI DE 10 DIES, PER TAL QUE PUGUI FER AL·LEGACIONS (EXP. 5240/2017)

 

  1. ADMETRE A TRÀMIT, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD PRESENTADA PEL SR. A.Y. A, PER TAL D’INICIAR EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL (EXP. 2113/2018)

 

 

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

 

4. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES A LA SRA. M.L.M.M. PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 1544/2018)

 

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA, ESPORTS I JOVENTUT

 

5. DONAR-SE PER ASSABENTAT LA JUNTA DE GOVER LOCAL EN QUALITAT D’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DE L’ABSORCIÓ D’ALD AUTERENTING PER PART D’ALD AUTOMOTIVE SAU AMB CIF A80292667 (EXP. 2889/2018)

 

 

 

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I SERVEIS SOCIALS

  1. APROVAR L’ESBORRANY DEL CONVENI DE PATROCINI A SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’EMPRESA APLICACIONES ELÉCTRICAS ENE SA AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL CONGRÉS TECNOLÒGIC LOCAL TIC CUNIT 2018 (EXP.1012/2018)

 

  1. APROVAR L’ESBORRANY DEL CONVENI DE PATROCINI A SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’EMPRESA ESPAI INNOVA ASTIGITAS SL  AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL CONGRÉS TECNOLÒGIC LOCAL TIC CUNIT 2018 (EXP.1012/2018)

 

  1. APROVAR L’ESBORRANY DEL CONVENI DE PATROCINI A SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’EMPRESA AMBISER INNOVACIONES SL  AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL CONGRÉS TECNOLÒGIC LOCAL TIC CUNIT 2018 (EXP.1012/2018)

 

  1. APROVAR L’ESBORRANY DEL CONVENI DE PATROCINI A SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’EMPRESA SOREA SA  AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL CONGRÉS TECNOLÒGIC LOCAL TIC CUNIT 2018 (EXP.1012/2018)

 

 10. APROVAR L’ESBORRANY DEL CONVENI DE PATROCINI A SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’EMPRESA VORTAL                   CONNECTING BUSINESS SA  AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL CONGRÉS TECNOLÒGIC LOCAL TIC CUNIT 2018                                    (EXP.1012/2018)

 

  1. APROVAR L’ESBORRANY DEL CONVENI DE PATROCINI A SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’EMPRESA SISTEMES D’OFICINAS DEL PENEDÈS SA AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL CONGRÉS TECNOLÒGIC LOCAL TIC CUNIT 2018 (EXP.1012/2018)

  

  1. APROVAR L’ESBORRANY DEL CONVENI DE PATROCINI A SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’EMPRESA AULOCE SAU AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL CONGRÉS TECNOLÒGIC LOCAL TIC CUNIT 2018 (EXP.1012/2018)

  REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

 

13. APROVAR L’ESBORRANY DEL CONVENI REGULADOR ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS, PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA ENFEINA’T CONVOCATÒRIA 2017 (EXP. 73/2018)

 

Arxius relacionats: