Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 21 de setembre de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

ORDRE DEL DIA

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY  DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2021. (EXP. JGL/2021/36)

 

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL CELEBRADA EL DIA 30 D’AGOST DE 2021 (EXP. 6346/2021)

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN PEL CURS 2021-2022 I FINS A L’ACABAMENT DEL CURS 2022-2023.(EXP. 5005/2017)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR A EVENTS GARRAF, S.L. PER CONSTRUCCIÓ DE 4 HABITATGES UNIFAMILIARS I 4 PISCINES AL CARRER ROSA SENSAT, 59,61,63,65 (EXP. 2882/2021)

 

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR A EVENTS GARRAF, S.L. PER A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR I PISCINA AL CARRER ROSA SENSAT,57 (EXP. 2931/2021)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR I PISCINA AL CARRER CUNIT PARC, 26 (EXP 3626/2021)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA REFORMA INTERIOR DEL LOCAL COMERCIAL SITUAT AL CARRER EMPAR NADAL, 8 (EXP 4669/2021)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA REFORMA INTEGRAL INTERIOR DE L’HABITATGE SITUAT A L’AV. TARRAGONA, 176 (EXP6364/2021)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER LA CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU A L’AV. MEDITERRÀNIA, 23 (EXP. 3615/2021)

 

  1. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU I TANQUES A LA PLAÇA REI JAUME I, 5 (EXP. 6211/2021)

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

PRECS I PREGUNTES

 

Ordre del dia:

Arxius relacionats: