Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 20 de novembre de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

PART PÚBLICA (COMPETÈNCIES DELEGADES AL PLE)

REGIDORIA D’HISENDA I RELACIONS INSTITUCIONALS

1.APROVAR, SI ESCAU, EL PREU PÚBLIC “4.20 PEL SERVEI DE LLOGUER DE BICICLETES A L’OFICINA DE TURISME”. (EXP. 2679/2018)

Una vegada tractat aquest punt, continuarà la sessió a porta tancada amb els següents punts:

PART NO PÚBLICA

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE DATA 13 DE NOVEMBRE DE 2018 (EXP.2018/24)

2.CONCEDIR, SI ESCAU, TRÀMIT D’AUDIÈNCIA I VISTA DE L’EXPEDIENT A LES PARTS INTERESSADES DURANT 10 DIES, PERQUÈ PUGUIN FER AL·LEGACIONS. (EXP. 4421/2018)

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, VIA PÚBLICA I PLATGES

3.DISPOSAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A L’ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE, PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE A L’EMPRESA ETECNIC MOVILIDAD ELÈCTRICA S.L (EXP. 5972/2018)

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I SERVEIS SOCIALS.

4. APROVAR, SI ESCAU, LES MODIFICACIONS NO SUBSTANCIALS DEL CONVENI REGULADOR ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, PER A LA POSADA A DISPOSICIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT, L’EDIFICI DE L’ANTIC CAP CUNIT( EXP. 1849/2018)

Arxius relacionats: