Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 20 d'octubre de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA, DE  DATA  06 D’OCTUBRE DE 2020

 

REGIDORIA  DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

 1. DISPOSAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A LA 2ª PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE I APROVAR LA CONTRACTACIÓ AMB L’EMPRESA ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SLU.

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA EXCEPCIONAL AL CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA PER UNA DURADA DE NOU MESOS

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA 2ª PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’APARELLS ELEVADORS PER UN TERMINI DE 12 MESOS AMB L’EMPRESA  ASCENSORES ERSCE, SAU

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA AL SR. J.M.S.A PER OBRES MAJORS

 

 1. SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REPARACIÓ PARCIAL DE BALCONS

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA 2ª PRÒRROGA A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES DE DANYS A EDIFICIS I INSTAL·LACIONS A FAVOR DE LA MERCANTIL SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA 1ª PRÓRROGA A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES GENERALS, 4 LOTS

 

 

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

 

 1. DISPOSAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A LA 2ª PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE I APROVAR LA CONTRACTACIÓ A L’EMPRESA ALD AUTOMOTIVE, SAU

 

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 

 1. RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ D’AJUDES ECONÒMIQUES TEMPORALS INDIVIDUALS I D’EMERGÈNCIA SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I PLATGES

 

 1. DISPOSAR, SI ESCAU, LA 1ª PRÒRROGA A L’ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE, DEL SERVEI DE MANTENIMENT I GESTIÓ  PER UN PERÍODE DE 12 MESOS AMB L’EMPRESA ETECNIC MOVILIDAD ELÈCTRICA, SRL

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT PEL SUBMINISTRAMENT DE MÀQUINES ESCOMBRADORES

 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA 2ª PRÒRROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS INFORMÀTICS

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

 1. AUTORITZAR I DISPOSAR, SI ESCAU, LA DESPESA DE LA QUANTITAT DE 2.698,40 EUROS A CUINA GESTIÓ SLU

 

 

 

Arxius relacionats: