Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 20 de juliol de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

ORDRE DEL DIA

 

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 13 DE JULIOL DE 2021.

(EXP. JGL /2021/27) .

 

  1. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, SI ESCAU, DE LA SENTÈNCIA NÚM.127/2021 DICTADA EN DATA 7 DE JULIOL DE 2021 PEL JUTJAT CONTENCIÓS 2 DE TARRAGONA (EXP. 5818/2019)

 

  1. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, SI ESCAU, DE LA SENTÈNCIA NÚM.128/2021 DICTADA EN DATA 8 DE JULIOL DE 2021 PEL JUTJAT CONTENCIÓS 2 DE TARRAGONA (EXP. 561/2020)

 

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’INCREMENT DE L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA PER IMPORT TOTAL DE 286,47 EUROS A FAVOR DE ZURICH INSURANCE PLC (EXP. 1860/2020)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA CORRESPONENT AL LOT 2 DE L’ASSEGURANÇA DE LA FLOTA DE VEHICLES MUNICIPALS A FAVOR DE FIAC MUTUA DE SEGUROS REASEGUROS.

(EXP. 1860/2020)

 

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CALENDARI ESCOLAR DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL TRENET PER AL CURS ESCOLAR 2021-2022 (EXP. 4367/2021)

 

 

  1. ACORDAR, SI ESCAU, L’EXCLUSIÓ DE L’EMPRESA GRUP CASAS GARRAF SL DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR DE LA LLAR D’INFANTS “EL TRENET”.

(EXP. 757/2021)

 

 

 

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR NÚM. 30/2020 (EXP. 314/2020)

 

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

PRECS I PREGUNTES

Ordre del dia:

Arxius relacionats: