Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 20 d'abril de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 13 D’ABRIL DE 2021.

(EXP. JGL /2021/14) .

 

  1. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM 48/2021 DICTADA EN DATA 26 DE MARÇ DE 2021 PEL JUTJAT CONTENCIÓS 2 DE TARRAGONA.

(EXP. 2214/2018).

 

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

 

  1. Atorgar llicència d’obres menors al Sr. mub PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA D’ÚS PRIVATIU. (EXP. 1449/2021).

 

  1. ATORGAR LLICENCIA D’OBRES MENORS AL SR. ALL PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA D’ÚS PRIVATIU. (EXP. 2244/2021)

 

 

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

 

  1. CLASSIFICAR LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA MITJANÇANT VEHICLE-GRUA (EXP. 1834/2021)

 

 

REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

 

  1. Aprovar l’esborrany del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cunit i la Fundació Pere Tarrés PER A LA CESSIÓ D’US D’INSTALLACIONS MUNICIPALS PER A SESSIONS PRESENCIALS DE FORMACIÓ (EXP. 2085/2021)

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

  1. DENEGAR LA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER gratuït a la Llar d’Infants El Trenet, durant el curs 2020/2021, sol·licitada pel senyor VCS, (EXP. 1215/2020)

 

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: