Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 20 de març de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE DATA 13 DE MARÇ DE 2018 (EXP. 1396/2018)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

2.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A M. R., PER NETEJA I RETIRADA DE RUNES EN LOCALS COMERCIALS, AVINGUDA BARCELONA, 58-62 LOCAL 1-2-3 (EXP. 6397/2017)

3.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. L.C.B. PER CONSTRUCCIÓ PISCINA D’ÚS PRIVATIU, AVINGUDA MEDITERRÀNIA, 106 (EXP. 413/2018)

4.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. Y.R.G. PER REFORMA INTERIOR D’UN LOCAL, AV. BARCELONA, 64-66 (EXP. 277/2018)

5.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS PER INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR EXTERIOR, AV. TARRAGONA,35 (EXP. 445/2018)

6.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. E.M.C PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’US PRIVATIU C/SEGRE,7 (EXP. 570/2018)

7.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS PER REPARACIÓ DE FAÇANA AV. VILANOVA I LA GELTRÚ 112 (EXP. 573/2018)

8.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS PER REHABILITACIÓ DE TERRASSES I SUBSTITUCIÓ DE BARANES EN EDIFICI C/ MONSSEN CINTO VERDAGUER, 11 (EXP. 578/2018)

9.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI WAIKIKI, PER INSTAL·LACIÓ ASCENOR AV. TARRAGONA, 103 (EXP. 620/2018)

10.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI DEDALO, REPARACIÓ FAÇANA, AV. TARRAGONA, 50 (EXP. 629/2018)

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, VIA PÚBLICA I PLATGES

11.APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I L’INFORME DE JUSTIFICACIÓ EMÈS PER L’ENGINYERA TÈCNICA MUNICIPAL, PER L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS DE GUINGUETA-BAR A LES PLATGES DE CUNIT, PER A LES TEMPORADES 2018,2019,2020 I 2021 (EXP. 1016/2018)

Arxius relacionats: