Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 20 de febrer de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

PART PÚBLICA (COMPETÈNCIES DELEGADES AL PLE)

REGIDORIA D’HISENDA I RELACIONS INSTITUCIONALS

1.APROVAR, SI ESCAU, EL PREU PÚBLIC, “4.19 PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ACTIVITATS DE LA LLAR D’INFANTS” DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP.353/2018)

Una vegada tractat aquest punt, continuarà la sessió a porta tancada amb els següents punts:

PART NO PÚBLICA

ALCALDIA

2.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE DATA 13 DE FEBRER DE 2018 (EXP. 684/2018)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

3. APROVAR, SI ESCAU, LA MEMÒRIA DESCRIPTIVA I EL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ D’ENLLUMENAMENT EXTERIOR DE CUNIT I L’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ. (EXP. 6590/2018)

4. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR A EDIFICACIONES VILANOVA-PRAT SL, CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR EN FILERA, C/ESPIGOL, 22. (EXP. 4380/2017)

5. DENEGAR, SI ESCAU, LA PETICIÓ PRESENTADA PEL SR. A.R.S., D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’OBRES, DE LEGALITZACIÓ PLANTA BAIXA I ADEQUACIÓ D’HABITATGE AL CARRER CENTAURE,51 (EXP. 4968/2016)

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA, ESPORTS I JOVENTUT

6. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE CUNIT, PEL PROJECTE DE DINAMITZACIÓ DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT AL BAIX PENEDÈS, AUTORITZAR I DISPOSAR LA SEVA DESPESA (EXP. 252/2018)

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I SERVEIS SOCIALS.

7. APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ A L’EMPRESA CONSULTORIA TÈCNICA NEXUS GEOGRÀFICS SL, EL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A LA IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D’UN SISTEMA D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA CORPORATIU A L’AJUNTAMENT DE CUNIT I AUTORITZAR LA SEVA DESPESA (EXP. 4337/2017)

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

8. APROVAR, SI ESCAU, LA PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN DEL CURS 2017-2018 (EXP.5005/2017)

 

Arxius relacionats: