Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 14 de desembre de 2021

Hora de convocatòria: 12:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 9 DE DESEMBRE DE 2021. (EXP. JGL /2021/47) .

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES DE EMERGÈNCIA SOCIAL I REQUERIR, SI ESCAU, ALS INTERESSATS QUE APORTIN LA DOCUMENTACIÓ INDICADA. (EXP. 8393/2021)

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PRESENTADA  PER  A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI  CENTRALITZAT  DE CONNEXIÓ A  INTERNET DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT (6847/2021)
 2. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PRESENTADA  PER  A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL SISTEMA DE TELEFONÍA IP I SERVEIS D’OPERADOR DE VEU FIXA DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP: 461/2021)

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 1. CLASIFICAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PRESENTADA PER LA CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT D’UNA MÀQUINA ESCOMBRADORA D’ARROSSEGAMENT GRAN (EXP. 2746/2020)
 2. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE PROXIMITAT A CUNIT (EXP: 4718/2021)
 3. DISPOSAR, SI ESCAU, L’APROVACIÓ DE LA TERCERA PRÒRROGA A L’ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE PER UN PERIÓDE DE 12 MESOS A PARTIR DEL DIA 1 DE GENER DE 2022. (EXP. 5972/2018)

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 1. ATORGAR, SI ESCAU, UNA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT EN EL CURS GES NIVELL I AL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS, A FAVOR DE L’ALUMNE/A L.B.D.C. (EXP. 2784/2021)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AL CARRER PALMERES,3 (EXP. 8334/2021)  
 2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AL CARRER BESOS, 14 (EXP. 6414/2021)
 3. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER LA CONSTRUCCIÓ DE 4 HABITATGES UNIFAMILIARS AL C/ BERGUEDÀ 4-6-8 I 10 (EXP. 3234/2021)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: