Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 2 de gener de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 19 DE DESEMBRE DE 2017 (EXP. 6752/2017) I DEL 22 DE DESEMBRE DE 2017 (EXP. 6859/2017).

2.DESESTIMAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PEL SR. S.P.C PER DANYS A CAUSA D’UNA CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA. (EXP.4786/2017).

3.DESESTIMAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PER LA SRA. C.K.I PER DANYS A CAUSA D’UNA CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA. (EXP.4787/2017).

4.DESESTIMAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PEL SR. C.B.D PELS DANYS CAUSATS A LA RODA DEL SEU VEHICLE PER MAL ESTAT DE LA VIA PÚBLICA. (EXP.4791/2017)

5.DESESTIMAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PEL SR. J.O.G PELS DANYS CAUSATS AL SEU VEHICLE EN SER RETIRAT PER LA GRUA MUNICIPAL. (EXP.5302/2017)

6. DESESTIMAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PER LA SRA. M.T.S PER DANYS A CAUSA D’UNA CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA. (EXP.5839/2017)

7. DESESTIMAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PER LA SRA. F.C.C PER DANYS A CAUSA D’UNA CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA. (EXP.6609/2016)

8. DESESTIMAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PER LA SRA. A.C.F.B PER DANYS A CAUSA D’UNA CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA. (EXP.5275/2015)

9. DESESTIMAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PEL SR. M.S.N PER DANYS A CAUSA D’UNA CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA. (EXP.104/2017)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

10. APROVAR, SI ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. M.A.H ,AL C/ RAMÓN CASAS, 14 PER REPARACIONS EN LA FAÇANA DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR. (EXP. 6455/2017)

11. APROVAR, SI ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. C.L.C. A L’AV. MEDITERRÀNIA, 30 C-1 PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA D’ÚS PRIVATIU. (EXP.5125/2017)

12. APROVAR, SI ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR A LA SRA. J.J.G. ALC/ VIA LACTIA, 79 PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR.(EXP. 3611/2017)

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA, ESPORTS I JOVENTUT

13. ANUL·LAR, SI ESCAU, ELS DOCUMENTS COMPTABLES NÚMERO 2017016641, 2017016642, 2017016645 I 2017016646 PER AL SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE DE SERVEIS POLICIALS I ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE A FAVOR DE BBVA AUTORENTING. (EXP. 5024/2017)

Arxius relacionats: