Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 19 de febrer de 2019

Hora de convocatòria: 13:15 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12 DE FEBRER DE 2019, (EXP. JGL /2019/7)

2.APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, I EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DEL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’OFICINA PER ALS DIVERSOS DEPARTAMENTS DE L’AJUNTAMENT (EXP. 2212/2018)

3.CONCEDIR, SI ESCAU, TRÀMIT D’AUDIÈNCIA I VISTA DE L’EXPEDIENT A LES PARTS INTERESSADES DURANT EL TERMINI DE 10 DIES PER TAL QUE PUGUIN FER AL·LEGACIONS (EXP. 2862/2018)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

4.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. P.C. PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU, EN C/ GESSAMÍ, 12 (EXP. 114/2018)

5.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT PROPIETARIS EDIFICI MONTMAR, AV. MEDITERRANI, 32 (EXP. 254/2019)

6.ATORGAR, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT PROPIETARIS TRES TORRES, EN C/ PERE MESTRES, 7(EXP. 258/2019)

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

7.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I LA FUNDACIÓ SANTA TERESA DEL VENDRELL, PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS DE SUPORT A LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT I/O TRASTORN MENTAL (EXP. 640/2019)

Arxius relacionats: