Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 19 de novembre de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 12 DE NOVEMBRE DE 2019, (EXP. JGL /2019/48)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

2.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A EXIMBARNA S.L, PER REHABILITACIÓ COBERTA PRINCIPAL EN MASIA CASA MARQUÉS, CARRER PAPA JOAN XXIII, 6 (EXP. 2369/2019)

3.ATORGAR, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI CAN TONI, EN AV. CAN TONI, 1-3, PER REHABILITACIÓ PATOLOGIES DE LES CORNISES DE DOS EDIFICIS PLURIFAMILIARS AÏLLATS, (EXP. 5901/2019)

4.PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA PER B.G.D.D. PER LA REALITZACIÓ D’OBRES PER UN IMPORT DE 6.314,34 € (EXP. 2171/2019)

5.PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA PER I. LL.D.K, PER LA REALITZACIÓ D’OBRES PER UN IMPORT DE 508,15 € (EXP. 5031/2019)

6.PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA CONSTITUÏDA PER A.C.G, PER LA REALITZACIÓ D’OBRES PER UN IMPORT DE 508,15 € (EXP. 5478/2019)

7.MODIFICAR, SI ESCAU, LA COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT PARCIAL DE L’AVI PAU COM EQUIPAMENT CULTURAL (EXP. 5251/2019)

8.REQUERIR, SI ESCAU, A L’EMPRESA HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPAMENT, S.L. QUE EN 10 DIES HÀBILS DES DE LA DATA DE RECEPCIÓ DEL PRESENT ACORD, PRESENTI EL RESGUARD ACREDITATIU D’HAVER CONSTITUÏT LA GARANTIA DEL 5% PER IMPORT DE 29.985,95 € EN CONCEPTE D’IMPORT D’ADJUDICACIÓ (EXP. 5577/2019)

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I PLATGES

9.APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PER IMPORT DE 1.009,75 € CONSTITUÏDA PER L’EMPRESA VALLAS TOILETS, SLU (EXP. 1117/2017)

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: