Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 19 de juny de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE DATA 12 DE JUNY DE 2018 (EXP. 3316/2018)

2.APROVAR, SI ESCAU, LA RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN L’ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 5 DE JUNY DE 2018 (EXP. 4281/2016)

3.ADMETRE, SI ESCAU, A TRÀMIT LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER LA SRA. M.F.R. PER RECLAMACIÓ DE DANYS PER CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA, EN AV. BARCELONA,49 (EXP. 6554/2017)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

4.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. M.F.G. PER ADEQUACIÓ LOCAL DESTINAT A CENTRE D’OCI INFANTIL, CARRER DEL MAR 11 (EXP. 2525/2018)

5.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A YU-FEIN VALLS, S.L.PER ADEQUACIÓ LOCAL COMERCIAL PER DESTINAR-LO A BASAR, EN AV.. BARCELONA, 239,(EXP. 6834/2017)

6.APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DE 1638,30€ CONSTITUÏDA PER COVAN OBRES PÚBLIQUES, S.L. PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES EN EL “PROJECTE D’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL D’HORTS SOCIALS A LA URBANITZACIÓ PLADEMAR” (EXP. 3566/2016)

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, VIA PÚBLICA I PLATGES

7. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA
CONSTITUÏDA PER M.P.A. PER IMPORT DE 215,10€ PER EXPLOTACIÓ A LES
PLATGES 2015-16 (EXP. 1984/2015)

8. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DE 500 €
CONSTITUÏDA PER PLAYA AQUATIC PARK, S.L. PER SERVEIS DE TEMPORADA
EN PLATGES (EXP. 4869/2017)

9. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA
CONSTITUÏDA PER XENULUA, S.L. PER IMPORTS DE 307,75€ I 191,65€ PER
CONTRACTE D’EXPLOTACIÓ DIRECTA DEL SERVEI DE BANY A LES PLATGES DE
CUNIT TEMPORADA 2017. (EXP. 567/2017)

10. APROVAR, SI ESCAU, DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA CONSTITUÏDA POR
L.S.L CORRESPONENT AL CONTRACTE D’EXPLOTACIÓ DE DEL SERVEI DE
GUINGUETA BAR PERÍODE 2015-2016 (EXP. 3037/2017)

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

11 APROVAR, SI ESCAU, EL CALENDARI ESCOLAR DE LA LLAR D’INFANTS
MUNICIPAL,” EL TRENET”, PER AL CURS ESCOLAR 2018/2019 (EXP. 3411/2018)

12 APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL PACTE SISÈ DE GESTIÓ
ECONÒMICA DEL CONVENI REGULADOR ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL
CONSELL COMARCAL PER L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA ENFEINA’T 2017 (EXP.
73/2018)

Arxius relacionats: