Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 19 de gener de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 12 DE GENER DE 2021.

 

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SERVEI DE CONTROL D’ACCÉS A L’OFICINA D’ATENCIÓ ALS CIUTADANS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT, A INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS SL

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ECONÒMICA ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS

 

  1. ACORDAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE, PER CANVI D’ADJUDICATARI A FAVOR DE L’EMPRESA SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SA AMB EFECTES 1 DE GENER DE 2021

 

 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES

 

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT EN MODALITAT DE RÈNTING, DELS DISPOSITIUS D’IMPRESSIÓ I MULTIFUNCIÓ, A L’EMPRESA SISTEMAS D’OFICINA TECNOCAT SA

 

REGIDORIA DE SERVEIS COMUNITARIS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA CLASSIFICACIÓ I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE CUNIT

 

REGIDORIA D’ESPORTS

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA CLASSIFICACIÓ I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LA MAQUINÀRIA FITNESS DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL ELS JONCS

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

  1. ATORGAR, SI ESCAU, UNA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT AL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS M.DOLORS PAUL A FAVOR DE LA SRA. F.M.

 

 

PROPOSTES URGENTS

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: