Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 18 de desembre de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 11 DE DESEMBRE DE 2023. (EXP. JGL /2023/46)

 

  1. DISPOSAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A L’ACORD MARC DE SERVEIS DE CONSULTORIA PER LA PREPARACIÓ I TRAMITACIÓ DE SUBVENCIONS AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA A FAVOR DE FAURA CASAS. (EXP.10445/2023)

 

ÀREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

 

  • REGIDORIA D’ORDENACIÓ I TERRITORI

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’AVANÇ DEL PLA DE MILLORA URBANA PMU4 COSTA- CUNIT (EXP. 7894/2021)

 

  • REGIDORIA VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. DENEGAR, SI ESCAU, L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ PER SEGREGAR-LA O DE DECLARAR-NE LA SEVA INNECESSARIETAT DE LA FINCA SITUADA AL C/ FARIGOLA, 37 (EXP. 8373/2023)

ÀREA DE SERVEIS INTERNS I SEGURETAT CIUTADANA

 

  • REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS

 

  1. EXCLOURE, SI ESCAU, DEL PROCEDIMENT PER LA CONCESSIÓ DELS SERVEIS DE BAR-CAFETERIA DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL AL PRIMER CLASSIFICAT I PROCEDIR A NOTIFICAR AL SEGON CLASSIFICAT. (EXP. 6663/2023)

 

AREA DE TRANSICIÓ  ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

 

  • REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS

 

  1. REQUERIR, SI ESCAU, A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE TRACTAMENT DELS RESIDUS, LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE. (EXP. 7439/2023)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

No n’hi ha

 

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: