Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 17 de novembre de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA, DE  DATA  10 DE NOVEMBRE DE 2020

 

REGIDORIA  DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA D’ÚS PRIVATIU

 

  1. PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DE LOMAS DE MASTRADER SL

 

  1. PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DE PROMOVERTI HABITAT SL

 

REGIDORIA DE SERVIES COMUNITARIS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA CONSTITUÏDA PER GRAELLS SO I LLUMS SL

 

 

 

Arxius relacionats: