Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 17 de juliol de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

A) Part resolutiva
1.Aprovació, si escau, l’acta de la sessió anterior data 10 de juliol de 2018 (Exp. 2018/6)
2.Admetre, si escau, tràmit la sol·licitud presentada pel SR. V.A.M. incoant-se expedient de Responsabilitat Patrimonial (Exp. 3374/2018)
3.Desestimar, si escau, la reclamació de responsabilitat patrimonial, presentada pel Sr. F.J.F.V. en nom de la Sra. M.G.G. (Exp. 3113/2015)
4.Requerir, si escau, a la Sra. D.M.M.per tal que en un termini de 10 dies presenti els documents sol·licitats. (Exp. 3694/2018)
5.Desestimar, si escau, la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. Y. V. M. (Exp. 1171/2018)
6.Desestimar, si escau, la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. T.S.R. (Exp. 5977/2017)
7.Desestimar, si escau, la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. M.E.M.P. (Exp. 5819/2015)

Arxius relacionats: