Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 17 d'abril de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE DATA 10 D’ABRIL DE 2018 (EXP. 1887/2018)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

2.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT PROPIETARIS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA EN EDIFICI , C/ EMPAR NADAL, 7 (EXP. 1397/2018)

3.DECLARAR, SI ESCAU, L’EXISTÈNCIA DE NECESSITAT URGENT DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, DE 17 PLACES DE SOCORRISTES AQUÀTICS I APROVAR, SI ESCAU, LES BASES I CONVOCATÒRIA PER EL CONCURS-OPOSICIÓ (EXP. 1623/2018)

4.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. J.M.B.D. PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU EN C/ LLOBREGAT,28 (EXP. 539/2017)

5.ATORGAR,SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR A LA SOCIETAT ANDY BUSINESS 24, S.L, PER ENDERROC D’HABITATGE UNIFAMILIAR EN AV. DE LA MEDITERRÈNIA, 21-B (EXP. 4076/2017)

6. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA CONSTITUÏDA PER LA SRA. M.PA. AL CONTRACTE PER L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DE ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ EN ZONA DE SERVITUD PER A LA TEMPORADA DE BANY 2017 (EXP. 568/2017)

7. APROVAR , SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA DE 350€ CONSTITUÏDA PER J.B.C. AL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER L’EXPLOTACIÓ DE GUINGUETA-BAR (EXP.3042/2017)

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I SERVEIS SOCIALS.

8. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA CONSTITUÏDA PER L’EMPRESA ANCONNECT 05, SL. AL CONTRACTE PER L’ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA DEL NODE WIMAX DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP.4464/2017)

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

9. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIU ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ DEL GARRAF PELS CURSOS ESCOLARS 2017-2018 I 2018-2019 ( EXP. 280/2018)

REGIDORIA D’IGUALTAT, GENT GRAN I SANITAT

10. APROVAR, SI ESCAU, L’ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ
PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL AMB EL CENTRE DE FORMACIÓ INSTITUT
CAMÍ DEL MAR DE CALAFELL I L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 588/2018)

Arxius relacionats: