Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 16 d'octubre de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE DATA 9 D’OCTUBRE DE 2018

 

  1. REQUERIR, SI ESCAU, DE NOU A M.B.G. PERQUÈ EN UN TERMINI DE DEU DIES PRESENTI LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA.

 

       REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI “EL PILAR” C/CALAFELL, 10-12.

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA  MEMÒRIA VALORADA I L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER LA REPARACIÓ I ENLLUMENAMENT DEL MUNICIPI DE CUNIT

 

Arxius relacionats: