Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 16 de març de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 09 DE MARÇ DE 2021.

 

 

  1. DONAR COMPTE, SI ESCAU, A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA SENTÈNCIA NÚM. 35/2021 DICTADA EN DATA 1 DE FEBRER DE 2021 PEL JUTJAT CONTENCIÓS 1 DE TARRAGONA ON S’ESTIMA EL RECURS INTERPOSAT PER PEIPUS 97 SL

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI, DEL SERVEI D’INSPECCIÓ I MANTENIMENT DE JOCS I PARCS INFANTILS MUNICIPALS

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. F.J.F.M PER CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA D’ÚS PRIVATIU

 

  1. REHABILITAR, SI ESCAU, LES LLICÈNCIES 454/2006, 345/2006 I 34/2007 A NOM DE OBAR SA PER ACABAR LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE TRES HABITATGES UNIFAMILIARS

 

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI, DEL SERVEI DE GRUA AL MUNICIPI DE CUNIT

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’INCREMENT DE L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA DELS LOTS 1 I 4 DE L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA

 

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

  1. APOVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL CALENDARI ESCOLAR DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL TRENET PER AL CURS ESCOLAR 2020/2021

 

REGIDORIA DE JOVENTUT

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ JUVENIL DE CUNIT

 

 

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

 PRECS I PREGUNTES

 

Arxius relacionats: