Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 16 de gener de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EXTRAORDINÀRIA DEL 29 DE DESEMBRE DE 2017 (EXP. 6913/2017), JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 2 DE GENER DE 2018 (EXP. 6931/2018) I DEL 9 DE GENER DE 2018 ( EXP. 72/2018)

2.DESESTIMAR, SI ESCAU,LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, PRESENTADA PER LA SRA. M.F.R. PER CAIGUDA EN LA VIA PÚBLICA PER UNA TAPA DE REGISTRE DE TELEFÓNICA EN MAL ESTAT. (EXP. 6611/2016)

3.DESESTIMAR, SI ESCAU, LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER LA SRA. M.I.F.T. , DE DANYS PER CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA A CAUSA DE MAL ESTAT DE LA VIA. (5955/2016)

4.CONCEDIR, SI ESCAU, TRÀMIT D’AUDIÈNCIA, I VISTA DE L’EXPEDIENT A LES PARTS INTERESSADES DURANT EL TERMINI DE 10 DIES, PER TAL QUE PUGUIN FER AL·LEGACIONS I PRESENTAR DOCUMENTACIÓ (EXP. 4780/2017)

5.CONCEDIR, SI ESCAU, TRÀMIT D’AUDIÈNCIA, I VISTA DE L’EXPEDIENT A LES PARTS INTERESSADES DURANT EL TERMINI DE 10 DIES, PER TAL QUE PUGUIN FER AL·LEGACIONS I PRESENTAR DOCUMENTACIÓ (EXP. 5683/2017)

6. ESTIMAR, SI ESCAU, LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER LA MERCANTIL SOREA, ESTIMAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PRESENTADA PEL SR. A.T., REQUERIR, SI ESCAU, A LA COMPANYA ASSEGURADORA FERRER & OJEDA PER TAL QUE PROCEDA AL PAGAMENT DE LA INDEMNIZACIÓ (EXP. 3303/2016)

7. APROVAR, SI ESCAU, ADMETRE A TRÀMIT LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER LA SRA. T.S.R. INCOANT-SE EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL (EXP. 5977/2017)

8. APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ A L’EMPRESA SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A., EL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT.(EXP.1402/2017)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

9. REBUTJAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PER LES EMPRESES CIVIL STONE SL. I SEÑALES GIROD S.L, CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS AL CONTRACTE PER LA REPARACIÓ DE LES VORERES, REQUERIR, A L’EMPRESA CATALANA D’INFRAESTRUCTURA I SERVEIS ASSOCIATS, SL. PER QUE PRESENTI LADOCUMENTACIÓ (EXP.5359/2017)

10. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. J.E.M. AV. JULI CESAR 1ESC. 15È 1ª (EXP. 5762/2017)

11. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. E.M.G. AV. BARCELONA 185, LOCAL 3 (EXP. 6164/2017)

12. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS “LES VINYES” 14-16-A PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA (EXP.6168/2017)

13. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS, AV. JULI CESAR, 17. (EXP. 6377/2017)

Arxius relacionats: