Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 15 de juny de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 8 DE JUNY DE 2021.

(EXP. JG/2021/22)

  1. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA SENTÈNCIA NÚM. 192/2021 DICTADA EN PEL JUTJAT CONTENCIÓS 1 DE TARRAGONA (EXP. 5559/2020)

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

  1. APROVAR LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL CELEBRADA EL DIA 21 DE MAIG DE 2021 (EXP. 4086/2021)

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

  1. ATORGAR UNA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT A LA LLAR D’INFANTS EL TRENET, EN EL GRUP DE 2-3 ANYS, PER AL CURS 2020/2021 (EXP. 1215/2020)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 PRECS I PREGUNTES

Ordre del dia:

Arxius relacionats: