Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 15 de maig de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.  APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE  DATA  08 DE               MAIG  DE 2018 (EXP. 2499/2018)

 

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS MONTBLANC II, PER REPARACIÓ DE               FAÇANA EN CARRER PASSEIG MARÍTIM, 7 (EXP. 1663/2018)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. A.K, PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU, AL CARRER DEL GARBÍ, 14 (EXP. 1704/2018)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. L. F.F. ,PER ADEQUACIÓ DEL LOCAL,EN CARRER COSTA DAURADA, 3 LOCAL 4 (EXP. 1742/2017)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI SAMOA, PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA EN AV. VILANOVA I LA GELTRÚ,124 (EXP. 2074/2018)

  

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI REGULADOR DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ESCOLA SOLCUNIT PER A L’EXECUCIÓ D’IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE MUSICAL DEL CENTRE. (EXP. 1485/2018)

Arxius relacionats: