Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 13 d'abril de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia de 9 d’abril em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 13 D’ABRIL DE 2021. (EXP. JGL /2021/13)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. Atorgar llicència d’obres menors a la C.P. EDIFICI ATALAYA (EXP. 2064/2021)

 

  1. ADJUDICAR el contracte pel servei d’inspecció i manteniment de jocs i parcs infantils municipals de l’Ajuntament de Cunit a l’empresa, PARCS I JARDINS CATALUNYA, S.L. (EXP. 2479/2021)

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 

  1. Aprovar les normes d’ús de l’aparcament segur de bicicletes bicibuc (EXP 2479/2021)

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: