Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 13 de març de 2018

Hora de convocatòria: 00:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE DATA 6 DE MARÇ DE 2018 (EXP. 1226/2018)

2.APROVAR, SI ESCAU, ADMETRE A TRÀMIT LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER G.M.C. PER INCOAR EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL (EXP. 5240/2017)

3.DESESTIMAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PER N.F.E.F.A. (EXP.6142/2016)
4.APROVAR, SI ESCAU, EL REQUERIMENT NUEVAMENT A LA SENYORA J.P.P. PER TAL QUE EN UN TERMINI DE DEU DIES PRESENTI LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA (EXP. 5856/2017)

5.DECLARAR,SI ESCAU, DESISTIDA A LA SRA. M.D.M.L.V EN LA SEVA RECLAMACIÓ CONTRA L’AJUNTAMENT DE CUNIT, DONAT QUE EN EL TERMINI DE DEU DIES NO VA PORTAR LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA (EXP. 6406/2017)

6.DESESTIMAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PER LA SENYORA T.G.Y. (EXP. 4780/2017)

REGIDORIA D’HISENDA I RELACIONS INSTITUCIONALS

7. APROVAR, SI ESCAU LA CONVOCATÒRIA DE L’OTORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS TEMPORALS INDIVIDUALS I D’EMERGÈNCIA SOCIAL PER L’ ANY 2018 (EXP. 1110/2018)

REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

8. APROVAR, SI ESCAU, LA MEMÒRIA VALORADA DENOMINADA “ACTUACIONS 2018 A LA XARXA DEL MUNICIPI DE CUNIT” PRESENTADA PER L’EMPRESA SOREA, SA (EXP. 826/2018)

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

9. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIU ENTRE EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE CUNIT EN MATÈRIA DE TURISME, (EXP. 4619/2017)

Arxius relacionats: