Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 12 de juny de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE  DATA  5 DE              JUNY  DE 2018 (EXP.3192/2018)

 

  1. CONCEDIR, SI ESCAU, TRÀMIT D’AUDIÈNCIA I VISTA DE L’EXPEDIENT A LES PART INTERESSADES DURANT EL TERMINI DE 10 DIES PER TAL QUE PUGUIN FER AL·LEGACIONS I PRESENTAR DOCUMENTACIÓ (EXP. 1171/2018)

 

  1. RECTIFICAR, SI ESCAU, L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DATA 29 DE MAIG DE 2018 (EXP. 1693/2017)

 

  1. CONCEDIR, SI ESCAU, TRÀMIT D’AUDIÈNCIA I VISTA DE L’EXPEDIENT A LES PARTS INTERESSADES DURANT EL TERMINI DE 10 DIES, PER TAL QUE PUGUIN FER AL·LEGACIONS I PRESENTAR DOCUMENTACIÓ (EXP. 3113/2015)

 

  1. AIXECAR, SI ESCAU, LA SUSPENSIÓ DE L’EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INCOAT PER LA SRA. J.N.A. ADVERTIR-LI QUE TRANSCORREGUTS 3 MESOS A PARTIR DE L’ACORD ES PRODUIRÀ LA CADUCITAT. (EXP. 4784/2017)

 

  1. CONCEDIR, SI ESCAU, TRÀMIT D’AUDIÈNCIA I VISTA DE L’EXPEDIENT A LES PART INTERESSADES DURANT EL TERMINI DE 10 DIES PER TAL QUE PUGUIN FER AL·LEGACIONS I PRESENTAR DOCUMENTACIÓ. (EXP. 5819/2015)

 REGIDORIA D’URBANISME I RECURSOS HUMANS

 

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS, PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES, EN CARRER MOSSÈN CINTO VERDAGUER, 12 (EXP. 1653/2018)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES A LA SRA. T.S.J. PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR EN CARRER MAR DE XINA, 4 ( 1654/2018)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL SR. J.C.C. PER TANCAMENT DE L’ESCALA D’ACCÈS D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, CARRER TER, 28 (EXP. 1568/2018)

 

 ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL SR. R.W.B, PER REFORMA I AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, EN CARRER BERGUEDÀ, 13 (EXP. 3632/2017)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR A PROMOVERTI HABITAT, S.L, PER CONSTRUCCIÓ D’UN HABITAT UNIFAMILIAR EN FILERA, EN CARRER ROSA SENSAT, 49 (EXP. 6746/2017)

 

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA SEGONA ADDENDA  AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, I L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER AL PLA EDUCATIU,  VIGENT DE 1 DE GENER DE 2018 FINS A 31 DE DESEMBRE 2018 (EXP. 5005/2017)

Arxius relacionats: