Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 12 de gener de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE DESEMBRE DE 2020.

 

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA C.P. EDIFICI ANCLA

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. J.G.P PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA D’ÚS PRIVATIU

 

 

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA CLASSIFICACIÓ I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ A L’EMPRESA RECUPERACIONES Y SERVICIOS VIGRELA SL, PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES

 

 REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I PLATGES

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA CLASSIFICACIÓ I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ A L’EMPRESA INGENIERIA URBANA MARGAR SL, PEL SUBMINISTRAMENT D’UNA MÀQUINA DE VAPOR PER A LA NETEJA VIÀRIA DE CUNIT

 

 

PROPOSTES URGENTS

 

 

 PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: