Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 11 de maig de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

 

 

ORDRE DEL DIA

 

 

ALCALDIA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 04 DE MAIG DE 2021.

(EXP. JGL /2021/17) .

 

 1. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PER A L’EXERCICI 2020. (EXP. 5288/2020)

 

 1. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 159/2021 DICTADA EN DATA 30 D’ABRIL DE 2021 PEL JUTJAT CONTENCIÓS 1 DE TARRAGONA (EXP. 4727/2020)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

 1. APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PER COMPENSACIÓ BÀSICA DEL PA-16 (EXP. 1314/2021).

 

 1. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. J.E.O. PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA AL CARRER JOAN XXIII, 1 (EXP. 2541/2021).

 

 1. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI PER A LA REPARACIÓ PUNTUAL DE FAÇANA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR AL CARRER FRANCESC MACIÀ, 31 (EXP. 2936/2021).

 

 1. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. M.T.F.P. PER A LA REFORMA INTEGRAL INTERIOR DE LOCAL COMERCIAL DESTINAT A FARMÀCIA A L’AVINGUDA BARCELONA, 207 (EXP. 2573/2021).

 

 1. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. A.D.P. PER CONSTRUCCIÓ DE PISCIA D’US PRIVATIU AL CARRER PIRINEUS, 36A (EXP.2849/2021)

 

 1. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. J.G.C. PER LA CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’US PRIVATIU AL CARRER MART, 19 (EXP.3020/2021)

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 

 1. INCAUTAR LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER LA SRA. LJB EN RELACIÓ A L’ACTIVITAT AC09 DE RESTAURACIÓ A LA ZONA DE SERVITUD PER A LA TEMPORADA 2020-2021 (EXP. 1016/2021) .

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

 1. APROVAR EL CONVENI AMB L’AMPA DE L’ESCOLA SOLCUNIT DE CUNIT PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DURANT EL CURS ESCOLAR 2021-2022 I REGULAR LES CONDICIONS D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA (EXP. 1751/2021) .

 

 1. APROVAR EL CONVENI AMB L’AMPA DE L’ESCOLA POMPEU FABRA DE CUNIT PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DURANT EL CURS ESCOLAR 2021-2022 I REGULAR LES CONDICIONS D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA (EXP. 2969/2021) .

 

 1. APROVAR EL CONVENI AMB CONTRAPUNT COOPERATIVA DE MUSICS SCCL PER REGULAR LES CONDICIONS D’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIO NOMINATIVA RELATIVA L’ESCOLA DE MUSICA DE CUNIT (EXP. 1750/2021) .

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

14. APROVAR EL CONVENI AMB L’AMPA DE L’ESCOLA SOLCUNIT DE CUNIT PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DURANT EL CURS ESCOLAR 2021-2022 I REGULAR LES CONDICIONS D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA (EXP. 3507/2021) .

 

PRECS I PREGUNTES

 

 

 

Ordre del dia:

Arxius relacionats: