Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 10 de novembre de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 03 DE NOVEMBRE DE 2020.

 

 REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’ENLLUMENAT A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE CUNIT.

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I PLATGES

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA A L’EMPRESA HAPPY LUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI REGULADOR DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ESCOLA SOLCUNIT PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE MUSICAL DEL CENTRE

 

PROPOSTES URGENTS

 

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: