Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 10 d'agost de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

ORDRE DEL DIA

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 03 D’AGOST DE 2021.

(EXP. JGL/2021/29) .

 

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, CONTRACTE PEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I SUPORT ALS SERVEIS DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 3552/2020)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR A CONSTRUCCIONES ELCO CUNIT, S.L. PER A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AL CARRER DEL MIG, 8 (EXP 3408/2021)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L‘EDIFICI PARADISE, PER A LA REPARACIÓ DE FAÇANES A LA CARRETERA CLARIANA 6-8 (EXP. 5023/2021)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER ANGEL GUIMERÀ, 5 PER A LA REPARACIÓ DE BALCONS (EXP. 5019/2021)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU A L’AVINGUDA MEDITERRÀNIA, 56. (EXP. 4838/2021)

 

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

 

  1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PRESENTADA PEL LICITADOR A LA CONTRACTACIÓ PEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA (EXP. 4948/2021)

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

PRECS I PREGUNTES

 

Ordre del dia:

Arxius relacionats: