Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 10 de juliol de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 3 de juliol de 2018 Exp. 2018/5
2.Admetre, si escau, tràmit la sol·licitud presentada pel SR. J.E.P.R. incoant-se expedient de Responsabilitat Patrimonial (Exp. 3720/2018)
3.Atorgar, si escau, llicència d’obres menors a la Sra. M.M.M Construcció de piscina c/ cigne,19 (Exp. 3429/2018)
4.Atorgar, si escau, llicència d’obres menors a la comunitat de propietaris edifici VALPARAISO, (Exp. 3230/2018)
5.Aprovar, si escau, l’adhesió al acord marc de subministrament de combustible (Exp. 1807/2018)

Arxius relacionats: