Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 9 de març de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

 

ALCALDIA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 02 DE MARÇ DE 2021.

 

 1. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, SI ESCAU, DE LA SENTÈNCIA NÚM.4010/2020 ON ES DESESTIMA EL RECURS D’APEL·LACIÓ 295/2019 INTERPOSAT PER LA REPRESENTACIÓ PROCESSAL DE LA SRA. S.G.R

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I SUPORT ALS SERVEIS DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

 1. APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE REPARCEL·LACIÓ PER COMPENSACIÓ BÀSICA DEL PA-16 “C10 AVI PAU” DEL TERME MUNICIPAL DE CUNIT

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. A.T.D. PER CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA D’ÚS PRIVATIU

 

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. F.J.B. PER CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA D’ÚS PRIVATIU

 

 1. INICIAR, SI ESCAU, EL PROCEDIMENT DE CESSIÓ GRATUÏTA DEL DRET DE PLE DOMINI SOBRE LES FINQUES 17991 I 17983 A FAVOR DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN I.E.S I SOTMETRE’L  A INFORMACIÓ PÚBLICA   

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. F.E.W.C PER CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA D’ÚS PRIVATIU

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS A LA SRA. E.G.A PER CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. D.C.P PER CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA D’ÚS PRIVATIU

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA SEGONA PRÒRROGA I LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER AL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS

 

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES I CONVOCATÒRIA DE CONCURS-OPOSICIÓ D’AUXILIAR ADMINISTRATIU

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER COBRIR COM A PERSONAL LABORAL DE CARÀCTER TEMPORAL 17 SOCORRISTES AQUÀTICS.

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS-OPOSICIÓ PER LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES ESPECIALISTES DE LA LLAR D’INFANTS EN RÈGIM LABORAL DE CARÀCTER INTERÍ, SUBGRUP C1

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES I CONVOCATÒRIA DE LA BORSA DE TREBALL DE RECEPCIONISTES

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ EN L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES DE DANYS A EDIFICIS I INSTAL·LACIONS

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I PLATGES

 

 1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT D’UNA MÀQUINA ESCOMBRADORA D’ARROSSEGAMENT A L’EMPRESA ENVIROCAT SERVEIS SL

 

REGIDORIA DE PARTICIAPCIÓ CIUTADANA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT 2021-2022

 

REGIDORIA DE JOVENTUT

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE CUNIT EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS.

 

REGIDORIA D’ESPORTS

 

 1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS ESPORTIUS DEL CEM ELS JONCS

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: