Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 8 de juny de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

ORDRE DEL DIA

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 1 DE JUNY DE 2021.

(EXP. JGL /2021/21) .

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LA LLICÈNCIA D’ORES MENORS A LA SRA. ZGS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA D’ÚS PRIVATIU AL CARRER DE LA PEDRERA, 31 (EXP. 3246/2021)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER JOAN MARAGALL, 12 PER A LA REHABILITACIÓ DELS MURS D’OBRA DE LA PLANTA ÀTIC I COBERTA D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT. (EXP. 3621/2021)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA C.P. DE L’EDIFICI MISTRAL III PER A LA REPARACIÓ DE PATOLOGIES (EXP. 3653/2021)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A SASMARA ASSOCIATS PROMOCIÓ IMMOBILIARIA, S.L. (EXP. 3798/2021)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA C. P. EDIFICI MIRADOR DEL PARC PER A LA FIXACIÓ MECÀNICA DE XAPES D’ACER (EXP. 3800/2021)

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE DEL LOT 19 A XENULUA,SL PER A L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS DE TEMPORADA (EXP. 1016/2021)

 

 

 

 

  1. INICIAR, SI ESCAU, EXPEDIENT PER INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI DE L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DE L’ACTIVIAT DE RESTAURACIÓ SITUADA A LA ZONA DE SERVITUD LOT 5 (EXP. 1015/2021)

 

  1. ACCEPTAR, SI ESCAU, LA RENÚNCIA DE L’OFERTA PRESENTADA PER A L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS DE RESTAURACIÓ DE LA ZONA DE SERVITUD (EXP. 1015/2021)

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 10.- APROVAR L’INFORME D’AL·LEGACIONS, EN RELACIÓ AL PROJECTE DE DESMANTELLAMENT I D’INFRAESTRUCTURES DE LA CENTRAL TÈRMICA DE CUBELLES.                                             

 

PRECS I PREGUNTES

Ordre del dia:

Arxius relacionats: