Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 8 de maig de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE  DATA  24 D’ABRIL  DE 2018 (EXP. 2187/2018)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EXTRAORDINÀRIA, DE  DATA  03 DE MAIG  DE 2018 (EXP. 2406/2018)

 

  1. REQUERIR, SI ESCAU, A LA SRA S.P.P, PER TAL QUE EN UN TERMINI DE DEU DIES PUGUI APORTAR  LA  DOCUMENTACIÓ  REQUERIDA (EXP. 2366/2018)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, ADJUDICAR A LA FUNDACIÓ SURT, FUNDACIÓ DE DONES EL CONTRACTE PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE MEDI OBERT “JOVES A PEU DE CARRER” I DISPOSAR, DE LA DESPESA PER IMPORT DE 47.819,20 € (EXP. 220/2018)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, ADJUDICAR A L’EMPRESA AMBISER INNOVACIONS, S.L. EL CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVI D’IMPLANTACIÓ, POSADA EN FUNCIONAMENT I MANTENIMENT D’UNA PLATAFORMA DESTINADA  AL SISTEMA D’AUDIOCTES DIGITALS PER L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 395/2018)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, ADJUDICAR DIRECTAMENT LA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’ÚS PRIVATIU DE L’EQUIPAMENT COMUNITARI “CASAL MUNICIPAL DE CUNIT” A LA FUNDACIÓ SANTA TERESA PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI BAR-CAFETERIA I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES (EXP. 2088/2016)

 

 REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

APROVAR, SI ESCAU, LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER L’ESCOLA ELS COSSETANS DE CUNIT PER L’EXECUCIÓ DE L’ACTIVITAT DE CURSOS DE NATACIÓ, DISPOSAR, SI ESCAU, DE LA DESPESA PER IMPORT DE 2.674,20€ (EXP. 5236/2017)

Arxius relacionats: