Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 7 de setembre de 2021

Hora de convocatòria: 09:00 hores

Convocatòria:

ORDRE DEL DIA

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 31 D’AGOST DE 2021.

(EXP. JGL/2021/34) .

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA MINORACIÓ DE L’IMPORT CORRESPONENT A L’IVA EN ELS DOCUMENTS COMPTABLES DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (EXP. 7746/2020)

 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’AMPLIACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT DE XARXA FTTH EN EL MUNICIPI DE CUNIT (EXP. 1224/2020)

 

REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM

 

  1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM D’ARRENDAMENT, LA INSTAL·LACIÓ, EL MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE L’ENLLUMENAT ORNAMENTAL DE NADAL (EXP. 3809/2021)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

5.- ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR A RESTAURANTES MCDONALD’S SAU PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PER A RESTAURANT A L’AV. BARCELONA, 162  (EXP. 2263/2021)

PRECS I PREGUNTES

Ordre del dia:

Arxius relacionats: