Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 14 de setembre de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

ORDRE DEL DIA

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 7 DE SETEMBRE DE 2021.

(EXP. JGL/2021/35) .

 

REGIDORIA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, UNA PRÒRROGA DE 3 ANYS DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS PER A LA DISPONIBILITAT D’ESPAI (EXP. 6826/2020)

 

  1. DENEGAR, SI ESCAU, LA LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ DE LES FINQUES SITUADES ALS CARRERS AIGUABLAVA, 4; COSSETÀNIA, 12 I DE LA ROSA, 1 (EXP 3470/2021)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A LA REPARACIÓ DE VORERES DE RAMBLA DEL PRAT, CARRETERA DE CLARIANA I AVINGUDA EUROPA (EXP 4356/2021)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR A URBAN TREE, SL PER A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA A L’AVINGUDA MONTSERRAT, 40 (EXP. 5236/2021)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

PRECS I PREGUNTES

Ordre del dia:

Arxius relacionats: