Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 6 d'octubre de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA, DE  DATA  29 DE SETEMBRE DE 2020
  1. APROVAR, SI ESCAU, LA SUCCESSIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL D’OFICINA.

 

REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS

  1. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ

 

REGIDORIA  DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REFORMA D’HABITATGE

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA CLASSIFICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ I REQUERIMENT DE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 

 propostes urgents

 

 PRECS I PREGUNTES

 

Arxius relacionats: