Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 6 de juliol de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

ORDRE DEL DIA

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY  DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE JUNY DE 2021 (EXP.JGL/2021/25)
  2. DECLARAR, SI ESCAU, LA CADUCITAT I L’ARXIU DE LES ACTUACIONS D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATÈRIA DE TINENÇA D’ANIMALS (EXP 2483/2019).
  3. IMPOSAR, SI ESCAU, LES SANCIONS PER IMPORT TOTAL DE 902 EUROS PER DUES INFRACCIONS GREUS I UNA LLEU EN MATÈRIA DE TINENÇA D’ANIMALS (EXP. 7687/2020)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL SR. BMM PER A CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE AÏLLAT I PISCINA AL CARRER CIGNE, 16. (EXP. 847/2021)

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ DEL SOM (EXP. 776/2021)

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

  1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ PEL SERVEI DE MENJADOR, EN LA MODALITAT DE CÀTERING, DE LA LLAR D’INFANTS EL TRENET (EXP. 757/2021)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

6. APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVES PER ALS  LOTS 1 I 3 DEL CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ DE QUATRE PROJECTES DE MILLORA I CONDICIONAMENT DE DIVERSOS TRAMS DE CARRETERES DE CUNIT (EXP 1901/2019)

PRECS I PREGUNTES

Ordre del dia:

Arxius relacionats: