Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 6 d'abril de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 31 DE MARÇ DE 2021.

(EXP. JGL/2021/12) .

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

 

  1. Atorgar llicència d’obres menors a la c.p. edific leo per a la reparació puntual de façana en edifici plurifamiliar € (exp. 1819/2021)

 

  1. Atorgar llicència d’obres menors al Sr. AGB PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA D’ÚS PRIVATIU (exp. 1824/2021)

Arxius relacionats: