Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 5 d'octubre de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

ORDRE DEL DIA

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY  DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2021. (EXP. JGL/2021/36)

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES I LA CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A JURISTA DE GESTIÓ TERRITORIAL  DE RÈGIM FUNCIONARI  DE CARÀCTER INTERÍ, SUBGRUP A2 DE TITULACIÓ (EXP. 7265/2021)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES I LA CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE BIBLIOTECARI/A,  DE RÈGIM LABORAL   DE CARÀCTER INTERÍ, SUBGRUP A2 DE TITULACIÓ,  DE L´AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 7264/2021)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ, PER COBRIR NECESSITATS DE LA PLANTILLA D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES D’AQUEST AJUNTAMENT, ENQUADRADES DINS L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I GRUP DE TITULACIÓ C2 (EXP. 6833/2021)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT D’IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ PATRIMONIAL INTEGRAL PER A L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 7285/2021)

 

REGIDORIA D’ESPORTS

 

  1. APROVAR L’ESBORRANY DEL CONVENI ENTRE EL CFB MARC BARTRA SEU CUNIT I L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER LA GESTIÓ I PROMOCIÓ DE L’ ESCOLA DE FUTBOL (EXP. 6621/2021)

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 

  1. INCIAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER AL SUBMINISTRAMENT DE 7 MÒDULS D’WC PER A LES PLATGES DE CUNIT (1333/2021)

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

  1. APROVAR L’ESBORRANY DEL CONVENI AMB L’ESCOLA ELS COSSETANS DE CUNIT, QUE REGULA LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER ORGANITZAR CURSOS DE NATACIÓ DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DEL CURS ESCOLAR 2021/2022 (EXP. 7036/2021)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A ASOC LA COVA 420 PER A L’ADEQUACIÓ DE LOCAL DESTINAT A ASSOCIACIÓ DE CONSUMIDORS DE CÀNNABIS AL CARRER RAMON CASAS (EXP.4550/2021)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA D’ÚS PRIVATIU AL CARRER CIRSANTEM, 33 (EXP. 6309/2021)

 

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

PRECS I PREGUNTES

Ordre del dia:

Arxius relacionats: