Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 4 de maig de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

ORDRE DEL DIA

 

ALCALDIA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 27 D’ABRIL DE 2021.

(EXP. JGL /2021/16) .

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

 1. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. RGM PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 2848/2021)

 

 1. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA C.P. APARTAMENTS BOLICHE PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANA (EXP. 2223/2021)

 

 1. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL SR. PAS PER A L’AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 1623/2021)

 

 1. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER SANT ANTONI, 18 PER A LA REPARACIÓ DE PARET (EXP. 2602/2021)

 

 1. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA C.P. LOCALES Y OFICINAS AV. BARCELONA, 58 PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANA (EXP. 2281/2021)

 

 1. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. RJL PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA D’US PRIVATIU (EXP. 2575/2021)

 

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

 

 1. ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER L’EMPRESA GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS S.L. CONTRA EL PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGULA EL PROCEDIMENT DE SUPORT A LA CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 1594/2021)

 

 1. APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE COL·LOCACIÓ, MANTENIMENT I RETIRADA DE L’ABALISAMENT A LA ZONA LITORAL DEL MUNICIPI DE CUNIT DE ABALISAMENT DE LES PLATGES AMB L’EMPRESA SEALAND ON-OFFSHORE SERVICES SL., PER UN ANY (EXP. 681/2017)

 

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 

 1. APROVAR LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL CELEBRADA EL DIA 8 D’ABRIL DE 2021. (EXP. 2773/2021)

 

REGIDORIA D’ESPORTS

 

 

 1. REQUERIR A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEIS ESPORTIUS DEL CEM ELS JONCS, LLOP GESTIÓ ESPORTIVA SL, PER A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (exp. 6475/2020)

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

 1. APROVAR LA SISENA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT I L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN DEL CURS 2020-2021 (EXP. 5005/2017)

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

PRECS I PREGUNTES

Ordre del dia:

Arxius relacionats: