Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 3 de novembre de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2020.

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MENOR A LA SRA. P.C.F. PER A LA REHABILITACIÓ FAÇANA DE L’EDIFICI A C. FRANCESC C MACIÀ NÚM. 46

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MENOR A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EMPAR NADAL, 4 PER A LA REHABILITACIÓ FAÇANA EN L’EDIFICI PLURIFAMILIAR A C. EMPAR NADAL NÚM. 4

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MENOR AL SR. J.A.V.M. PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA PISCINA D’ÚS PRIVATIU AL C. DEL ROMANÍ NÚM. 16

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA INCAUTACIÓ DEL 3% DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE L’EXPLOTACIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS I ACTIVITATS DE PLATJA DE LA TEMPORADA2020-2021, AMB CÀRREC A LA FIANÇZA DEFINITIVA DISPOSATIVA PER L’EMPRESA LAND AND SEA MARINAS AND PORTS SA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, DE LA DESPESA CORRESPONENT A L’INCREMENT DE L’IMPORT DE L’ACORD MARC DEL SERVEIS D’ASSEGURANCES PER A L’EXERCICI 2021

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA PLANIFICACIÓ TEMPORAL DE LES CONVOCATÒRIES DERIVADES DE L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA SA

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER CONSTITUIR LA TAULA DE MOBILITAT DEL PENEDÈS

 

 

PROPOSTES URGENTS

 

PRECS I PREGUNTES

 

 

Arxius relacionats: