Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 3 d'agost de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

ORDRE DEL DIA

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 22 DE JULIOL DE 2021.

(EXP. JGL/2021/28) .

 

REGIDORIA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 

  1. APROVACIÓ DE LA CONCRECIÓ DE LA ORDENACIÓ DE VOLUMS DEL PAU 16 C10 “AVI PAU” DEL TERME MUNICIPAL DE CUNIT (EXP. 1360/2021)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ADMETRE A TRÀMIT, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD PRESENTADA PEL CONSORCI D’AIGUES DE TARRAGONA, PER L’APROVACIÓ DEL “BP24P. PROJECTE DE DIPÒSIT REGULADOR AL SUBSISTEMA TARRAGONÈS-PENEDÈS. DIPÒSIT DE CUNIT-NORD” AL TERME MUNICIPAL DE CUNIT (EXP. 5083/2021)

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ DE SUBVENCIÓ DE LLIBRES DE TEXT ESCOLAR (EXP. 3597/2021)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 PRECS I PREGUNTES

Ordre del dia:

Arxius relacionats: