Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 2 de març de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

 

ALCALDIA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 23 DE FEBRER DE 2021.

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 1. REQUERIR, SI ESCAU, A COMPRAR Y RESTAURAR TODO ES EMPEZAR SL, QUE ADAPTI LA INSTAL·LACIÓ DE LA PÈRGOLA I L’ADEQUACIÓ DEL PAVIMENT DEL PASSEIG MARÍTIM 57

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA CP EDIFICI LA SIRENA

 

 1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’ENLLUMENAT A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE CUNIT ZEM A L’EMPRESA RIEMAR PROJECTES I INSTAL·LACIONS SL.

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’INCREMENT DE L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA DE LES PÒLISSES D’ACCIDENTS I DEFENSA JURÍDICA I RECLAMACIÓ DE DANYS

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’INCREMENT DE L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA EN LA PÒLISSA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL I CIVIL

 

 1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A L’EMPRESA MUNBY 2004 SL

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT D’UNA MÀQUINA DE VAPOR PER A LA NETEJA VIÀRIA A L’EMPRESA INGENIERIA URBANA MARGAR, SL

 

 1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT D’UNA MÀQUINA ESCOMBRADORA D’ARROSSEGAMENT A L’EMPRESA ENVIROCAT SERVEIS SL

 

 1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT D’UNA MÀQUINA ESCOMBRADORA MITJANA A L’EMPRESA MAX EQUIPMENT SL

 

 1. INICIAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT PER PROCEDIR A LA INCAUTACIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER LA SRA. L.J.B

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

 PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: