Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 2 de febrer de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila

Ordre del dia:

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 DE GENER DE 2021.

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA PER POMOSOLNIT SL

 

  1. PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA PER M.C.A

 

  1. PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA PER I.F.A

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA MINERAL NATURAL A L’EMPRESA AQUADIRECT BLUE PLANET SL

 

  1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I EFECTUAR REQUERIMENT

 

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT/HABITATGE I PLATGES

 

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES A L’EMPRESA TOI TOI SANITARIOS MÓVILES SA

 

 

PROPOSTES URGENTS

 

PRECS I PREGUNTES

 

Arxius relacionats: