Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 1 de juny de 2021

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL , SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25 DE MAIG DE 2021.

(EXP. JGL /2021/20) .

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL PROGRAMA DE MESURES ALTERNATIVES I MEDIACIÓ REPARADORA .

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. JJGS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU AL CARRER MARE NOSTRUM, 9. (EXP.2062/2021)

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

4. APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA CONSTITUÏDA PER L’EMPRESA ANXANET OPERADORS DE XARXES, SL

PRECS I PREGUNTES

Ordre del dia:

Arxius relacionats: