Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 15 de desembre de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

 

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 10 DE DESEMBRE DE 2020.

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE CONTROL D’ACCÉS A L’OFICINA D’ATENCIÓ ALS CIUTADANS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA C.P. EDIFICI CORAL PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C/PERE ROMEU 4-6 PER REPARACIÓ PUNTUAL DE FAÇANA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA C.P. EDIFICI CUNIT BEACH PER SUBSTITUCIÓ DE LES LAMES FIXES DE LA GELOSIA EXISTENT A PART DE LA FAÇANA NORD EN EDIFICI PLURIFAMILIAR

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR AL SENYOR S.A.M PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SENYOR A.B.C PER CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA D’ÚS PRIVATIU

 

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUTS ACONÒMICS D’EMERGÈNCIA SOCIAL I ATORGAR LA CONDICIÓ DE BENEFICIARIS

 

REGIDORIA D’ESPORTS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL CLUB DE FUTBOL CUNIT PER PORTAR A TERME EL PROJECTE ESCOLAR DE FUTBOL MUNICIPAL

 

 

PROPOSTES URGENTS

 

PRECS I PREGUNTES

 

Arxius relacionats: