Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 3 de setembre de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 27 D’AGOST DE 2019.

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

2.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C. JOAN MARAGALL NÚM. 7 PER REHABILITACIÓ DE TERRASSES

3.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C. PASSEIG MARÍTIM NÚM. 51 PER REPARACIÓ PARCIAL DE FAÇANA LATERAL

4.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C. SANT JAUME NÚM. 9 PER REHABILITAR LA FAÇANA

5.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C. MOSSEN J. VERDAGUER NÚM. 20 PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA

6.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS AL SR. D.G.G DEL C. MENORCA NÚM. 18 PER ENDERROCAR L’HABITATGE UNIFAMILIAR.

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: