Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 19 de juny de 2018

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió és durà a terme a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

REGIDORIA D’HISENDA I RELACIONS INSTITUCIONALS

1.1. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 18/2018 MODALITAT CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB LA CONCERTACIÓ DE NOU PRÉSTEC

1.2. APROVAR, SI ESCAU, LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC A LLARG TERMINI PER IMPORT DE 2.493.000 MILIONS D’EUROS PER TAL DE FINANÇAR DETERMINATS PROJECTES D’ INVERSIÓ

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

1.3. APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, L’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE LLOGUER DE BICICLETES